1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on ACFE Finland ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista nimeä The Finland Chapter of the Association of Certified Fraud Examiners tai Finland Chapter #222.

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tietoisuutta väärinkäytösriskeistä, niiden ennaltaehkäisystä, väärinkäytösten havaitsemisesta sekä väärinkäytösepäilyjen tutkinnasta, sekä toimia väärinkäytöstutkijoiden ammatin arvostuksen ja tunnettuuden edistäjänä Suomessa.

Tässä tarkoituksessa yhdistys edistää väärinkäytöstutkijoiden ja ammattiin pyrkivien ammatillista osaamista ja arvostusta, sekä edistää väärinkäytöstutkijoiden keskuudessa rehellisyyden ja eettisyyden periaatteita ja niiden noudattamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

2.1 tarjoaa väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn, havaitsemiseen ja tutkintaan kohdistuvaa ammattiosaamista ja -menetelmiä koskevaa tietoa jäsenilleen ja muille asiasta kiinnostuneille samoin kuin suurelle yleisölle,
2.2 tukee, edistää ja harjoittaa väärinkäytöstutkintaa koskevaa tutkimus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä voittoa tavoittelematonta neuvontatoimintaa.
2.3 toimii jäsentensä välisenä yhdyssiteenä ja läheisessä yhteistyössä alan kansainvälisten järjestöjen kanssa.

 1. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja periaatteita. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä ainoastaan henkilö, jolla on voimassaoleva CFE-sertifiointi tai henkilö, joka on liittynyt jäseneksi ACFE:n kattojärjestöön ns. Associate member -statuksella.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kaikki yhdistyksen jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksellä voi olla

 • varsinaisia jäseniä mukaan lukien opiskelijajäsenet, eläkeläisjäsenet sekä kunniajäsenet, sekä
 • kannattavia jäseniä mukaan lukien opiskelijajäsenet, eläkeläisjäsenet, kunniajäsenet ja yhteisöjäsenet.

Opiskelijajäseniä voivat olla päätoimiset opiskelijat ja eläkeläisjäseniä vakituisesta työelämästä pois jääneet henkilöt.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Kaikilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- sekä puheoikeus. Vain varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa äänestysoikeus. Varsinaisella jäsenellä joka on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen ei ole äänestysoikeutta kunnes jäsenmaksu on maksettu.

Jäsen voi erota yhdistyksestä koska tahansa halutessaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan yhdistyksen hallituksen hyväksyttyä kirjallisen eroilmoituksen. Eroaminen ei vapauta jäsentä erääntyneistä jäsenmaksuista tai muista erääntyneistä suorituksista tai anna oikeutta jo maksetun jäsenmaksun tai muiden mahdollisten yhdistykselle suoritettujen maksujen palautukseen.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa mainituilla perusteilla. Jäsenelle voidaan antaa varoitus rikkomuksen laadun mukaan. Yhdistyksen kurinpitorangaistuksista päättää jäsentä kuultuaan hallitus, joka voi antaa tarkempia toimintaohjeita asiasta ja valtuuttaa hallituksen alaisen toimikunnan tekemään esityksen siitä.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Mikäli erottaminen johtuu muusta kuin jäsenmaksun maksamatta jättämisestä, hallitus varaa jäsenelle tilaisuuden selityksen antamiseen. Hallituksen on päätöksessä mainittava erottamisen syy.

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistykselle jäsen- ja liittymismaksua vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. Jäsenmaksu voidaan vahvistaa eri jäsenryhmille erisuuruiseksi.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja yhdistystä edustaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa tai erillisellä äänestyksellä valitut puheenjohtaja (President), varapuheenjohtaja (Vice President), sihteeri (Secretary) ja/tai talousvastaava (Treasurer) ja 0-4 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja sen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt kuten esim. koulutusvastaava (Training Director). Hallituksen puheenjohtajalla (President) sekä koulutusvastaavalla (Training Director) tulee olla Association of Certified Fraud Examiners järjestön voimassa oleva CFE tutkintonimike.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Jokaisella hallituksen jäsenellä on hallituksen kokouksissa yksi ääni riippumatta siitä, onko hallituksen jäsen varsinainen vai kannattava jäsen.

Tehtäväänsä toteuttaakseen hallitus voi asettaa avukseen tilapäisiä ja pysyviä toimikuntia.

Hallituksen puheenjohtajalla on oltava asuinpaikka Suomessa. Hallitukseen ei voi kuulua vajaavaltaisia tai konkurssissa olevia.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja talousvastaava, kaksi yhdessä.

 1. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse tai muulla siihen rinnastettavalla tavalla toimitettavalla tiedoksiannolla.

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (joka toinen vuosi)
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla samaan tarkoitukseen, kuin mitä yhdistyksen toiminta palvelee. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

****

Oheisten yhdistyssääntöjen lisäksi ACFE Finland ry toimintaa Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) organisaation paikallisena osastona ohjaa myös ACFE:n ja ACFE Finland ry:n välinen sopimus sekä ACFE:n ACFE Finland ry:n hallitukselle erikseen viestimät ohjeistukset, joiden tarkoituksena on varmistaa paikallisten osastojen toiminnan yhdenmukaisuus ACFE:n mission ja sääntöjen osalta.